San Diego Women's Chorus

Photo of Todd Gloria with the San Diego Womens Chorus
May 5, 2012 - Todd celebrates the 25th anniversary of the San Diego Womens Chorus