Skip to main content

Environmental Services

Organic Waste Recycling Webinars and Workshops

Upcoming Presentations (English)

The City of San Diego is pleased to provide a series of free informational presentations* for City-serviced residents on the new green bin and collection schedule.

These presentations are offered as virtual Zoom webinars or in-person workshops at select locations. City-serviced residents are encouraged to register after they have received their official notifications from the City that their home will be onboarded into this new service. Interpretation services are available upon request. Please indicate language preferences during registration at least 3 days in advance of the event. Language accommodation may not be guaranteed if requested within 3 days of the event. If you have special language needs and require additional assistance, please email sdrecyclingworks@sandiego.gov or call 858-694-7000.

 • Free informational in-person workshops – “Your Home’s New Green Bin”
  • Pacific Beach Library (4275 Cass St, San Diego, CA 92109) 
   October 28, 2023 from 11 a.m. to noon – Register here

*Informational presentations only. These are not events where residents pick up green bins or kitchen pails.

Próximas Presentaciones (Español)

La Ciudad de San Diego se complace en proporcionar una serie de presentaciones* informativas gratuitas para los residentes a los que la Ciudad presta servicio, sobre el nuevo contendor verde y horarios de recolección.

Estas presentaciones se ofrecen a través de seminarios web por Zoom o talleres presenciales en lugares seleccionados. Disponemos de servicios de interpretación bajo petición. Por favor, indique su idioma de preferencia durante el registro al menos 3 días antes del evento. Es possible que no garantice el alojamiento en el idioma si se solicita dentro de los 3 días anteriores al evento. Si requiere de necesidades especiales de idioma y necesita ayuda adicional, envíe un correo electrónico a sdrecyclingworks@sandiego.gov o llame al 858-694-7000.

 • Talleres presenciales gratuitos - "El nuevo contenedor verde para su hogar"
  • Biblioteca de Pacific Beach (4275 Cass St, San Diego, CA 92109)

28 de octubre de 2023 de 11 a.m. a mediodía - Regístrese aquí

*Solo presentaciones informativas. No se trata de eventos en los que los residentes recojan contenedores verdes o cubetas para residuos orgánicos.

Darating na Mga Presentasyon (Tagalog)

Ang Lungsod ng San Diego ay nagagalak na magbibigay ng serye na libreng mga presentasyong pang-impormasyon* para sa mga residenteng binigyang serbisyo ng bagong berdeng basurahan at iskedyul ng pagkolekta.

Ang mga presentasyon na ito ay inialok bilang birtuwal na mga webinar sa Zoom o personal na mga workshop sa piniling mga lugar. Ang mga serbisyong pagpapakahulugan ay makukuha kung hihilingin. Mangyaring tukuyin ang mga nagugustuhang wika sa panahon ng pagrehistro nang hindi bababa sa 3 araw bago ang kaganapan. Maaaring hindi magagarantiya ang akomodasyon sa wika kung hihilingin sa loob ng 3 araw ng kaganapan. Kung ikaw ay may natatanging pangangailangan ng wika at kailangan ang karagdagang tulong, mangyaring mag-email sa sdrecyclingworks@sandiego.gov or call 858-694-7000.

 • ​​​​​​Libreng impormasyon ng mga workshop sa personal – “Ang Bagong Berdeng Basurahan sa Iyong Tahanan”
  • Aklatan ng Pacific Beach (4275 Cass St, San Diego, CA 92109)
   Oktubre 28, 2023 mula alas 11 a.m. hanggang tanghali. – Magrehistro dito.

*Mga presentasyong pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi mga kaganapan na kung saan ang mga residente ay makakakuha ng berdeng mga basurahan o mga balde sa kusina.

Bài thuyết trình sắp tới (Tiếng Việt)

Thành phố San Diego hân hạnh cung cấp một loạt các bài thuyết trình cung cấp thông tin miễn phí* cho các cư dân được Thành phố phục vụ về lịch trình thu gom và thùng màu xanh lá cây mới.

Các bài thuyết trình này được cung cấp dưới dạng các hội thảo trên web Zoom ảo hoặc hội thảo trực tiếp tại các địa điểm được chọn. Dịch vụ phiên dịch được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng cho biết tùy chọn ngôn ngữ trong quá trình đăng ký ít nhất 3 ngày trước sự kiện. Chỗ ở ngôn ngữ có thể không được đảm bảo nếu được yêu cầu trong vòng 3 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện. Nếu bạn có nhu cầu ngôn ngữ đặc biệt và cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email tới sdrecyclingworks@sandiego.gov hoặc gọi 858-694-7000

 • ​​​​​​Hội thảo trực tiếp cung cấp thông tin miễn phí – “Thùng màu Xanh lá cây Mới cho Ngôi nhà của Bạn”
  • Thư viện Pacific Beach (4275 Cass St, San Diego, CA 92109)
   Ngày 28 tháng 10 năm 2023 từ 11 giờ sáng đến trưa – Đăng ký tại đây.

*Chỉ là các bài thuyết trình cung cấp thông tin. Đây không phải là những sự kiện để cư dân đến lấy các thùng màu xanh lá cây hoặc thùng rác nhà bếp.