Environmental Justice Element

Pagsusuri sa Hustisya Ukol sa Kapaligiran

Alamin ang tungkol sa proyektong ito at sabihin sa amin ano ang mahalaga sa iyo at sa iyong pamilya!

Ang Lungsod ng San Diego ay makipagtulungan sa mga komunidad nito upang baguhin ang mga patakaran ng Kalahatang Plano ng Lungsod sa pamamagitan ng pagbubuo ng Elemento ng Hustisya Ukol sa Kapaligiran, o kabanata. Ang pagsusuri na ito ay magsisimula sa proseso ng pagbago sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ng background at hihilingin ang inyong mga saloobin kung anong mga lugar at mga isyu sa mga patakaran ng Hustisya Ukol sa Kapaligiran ng Lungsod ang dapat tutukan.

Ano ang Kalahatang Plano ng Lungsod, at ano ang gagawin nito?

Ang Kalahatang Plano ay isang dokumento na nagbibigay ng kahalagahan at mga patnubay para sa pamamahala ng lupa sa loob ng lungsod, kabilang ang pribado at publikong mga gusali, mga bangketa, mga lansangan, mga kagamitan, mga parke, natural na mga tirahan, at mga aktibidad sa lupang iyon. Ang mga kahalagahan at ang mga patnubay sa Kalahatang Plano ay kinonsulta sa publiko, mga kawani ng lungsod, mga grupong tagapayo, mga lupon at mga komisyon na gumagawa ng desisyon, at ang Konseho ng Lungsod kapag sila ay bumubuo ng mga rekomendasyon at gagawa ng mga desisyon tungkol sa mga paksa na saklaw sa Kalahatang Plano. Ang mga panukala at mga desisyon ay dapat na alinsunod sa mga patnubay sa Kalahatang Plano.

Ang Kalahatang Plano ay hindi direktang magreresulta sa mga proyekto sa ating mga komunidad, sa halip ito ay magpaplano para at gabayan ang mga aksyon ng lungsod sa hinaharap. Ang mga plano ng komunidad, mga patakaran sa Konseho ng Lungsod, imprastruktura at mga programa sa pagpaunlad ng pasilidad, at taunang mga budget ng Lungsod ay nagtutulungan sa Kalahatang Plano upang planuhin ang mga pag-uunlad sa mga kapitbahayan ng buong San Diego. Ang pagbabago ng mga patakaran at mga patnubay sa Kalahatang Plano upang magtulungan tungo sa Hustisya Ukol sa Kapaligiran ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang katarungan at suportahan ang lahat ng taga-San Diego upang maabot ang kanilang buong potensyal.

 
Images of City of San Diego General Plan, a Community Plan, and a City Budget

Ano ang Hustisya Ukol sa Kapaligiran?

May maraming paraan para isipin ang tungkol sa Hustisya Ukol sa Kapaligiran. Ang pagsusuri na ito ay ginabayan ng pagpakahulugan ng Hustisya Ukol sa Kapaligiran bilang “Pantay na pagtrato ng mga tao sa lahat ng lahi, kultura, at mga kinikita sa paggalang ng pag-uunlad, paghiram, pagsasakatuparan, at pagpapatupad ng mga batas na ukol sa kapaligiran, mga regulasyon at mga patakaran” (California Government Code Section 65040.12(c)). Sa ibang salita, sinisiguro ng Hustisya Ukol sa Kapaligiran na ang mga tao sa lahat ng mga lahi, kultura, at kinikita ay pinahalagahan na patas at pantay-pantay, protektado, at napaglingkuran ng mga batas, mga regulasyon, at mga patakaran na umiepekto sa kapaligiran ng ating paligid, kabilang iyong tungkol sa mga gusali at paggamit ng lupa, transportasyon, mga parke at mga espasyo ng kalikasan, ang paysahe ng lungsod, at mga serbisyo ng lungsod.

Ilang partikular na mga paksa na kabilang sa Hustisya Ukol sa Kapaligiranay:

  • Pagkakalantad sa polusyon ng hangin galing sa mga kotse at polusyon galing sa mga negosyong pang-industriya at mga aktibidad
  • Access sa mga mapagkukunan para sa mabuting kalusugan, kabilang ang malusog na pagkain at mga tindahang groserya, ligtas na mga espasyo para sa pisikal na aktibidad, pag-aalaga ng kalusugan, at mga serbisyong paramediko
  • Pagkakalantad sa nadagdagang mga panganib sa kalusugan dahil sa impluwensya ng pagbabago ng klima
  • Access sa ligtas na impruspraktura at mga pasilidad na sumusuporta sa pisikal na aktibidad, kabilang ang mga bangketa, mga lane ng bisikleta, mga parke, at mga sentro ng libangan
  • Access sa pabahay, kabilang sa ligtas at malusog na pabahay
  • Kakayahan ng mga residente na makipag-unayan sa bawat isa at sa Lungsod upang isaalang-alang at makagawa ng mga desisyon na makakaapekto sa kalusugan ng komunidad at sa mga isyung ukol sa kapaligiran

Pagkikilala sa Mga Lugar na Hindi Napaglingkuran o Pantay na Naprotektahan

Isa sa mga kinalabasan ng Elemento ng Hustisya Ukol sa Kapaligiran ay upang kilalanin ang mga kapitbahayan sa San Diego na may mababang kita at walang katiyakang nakalantad sa o apektado ng polusyon mula sa kapaligiran at iba pang mga panganib na maaaring humahantong sa negatibong mga epekto ng kalusugan o pagkasira ng kapaligiran. Kasunod sa pagkilanlan ng mga kapitbahayang ito, ang mga kalagayan ng kapitbahayan ay aanalisahin upang subukan na kilalanin ang mga kalagayan na nag-aambag sa kalusugan at mga panganib mula sa kapaligiranganon din sa patakaran at mga hakbang ng aksyon upang ipahayag ang mga kalagayang ito. Ang inyong mga tugon sa pagsusuri na ito, kasama ang data ng siyentipiko at impraspruktura, ay gagamitin upang tumulong na kilalanin ang mga kapitbahayang ito at mga hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan ng kapitbahayan.