Our Climate Our Future - Climate Resilient San Diego

Ang Lungsod ng San Diego ay bumubuo ng isang SD na Matatag sa Klima, isang komprehensibong plano para sa pag-agpang at katatagan sa klima, upang matiyak na ang mga residente ng San Diego ay patuloy na uunlad sa isang nagbabagong klima. Ang plano ay magpopokus sa apat na pangunahing pagbabago sa klima na may kaugnayan sa mga panganib na inaasahang makakaapekto sa Lungsod at titindi sa paglipas ng panahon: ang lebel ng dagat ay tataas, matinding pag-ulan at tagtuyot, matinding init at mahirap kontrolin na mga sunog.

Ang SD na Matatag sa Klima ay magsasama ng isang set ng mga istratehiya sa pag-agpang sa klima, nakapolus sa pagpapaliit ng panganib at pagtataas ng katatagan ng mga tao, yaman, ekonomiya, at likas na kayamanan ng San Diego.

Ang mga halimbawa ng magkakaibang istratehiya na makakatugon sa bawat panganib sa klima ay ipinakikita sa ibaba. Bawat istatehiya ay may ibang gastos, antas ng pagiging mabisa, at mga pabor at kontra. Iniimbitahan ka namin na suriin ang impormasyon at sagutin ang mga tanong na sumusunod upang tulungan kami na maintindihan kung aling mga istratehiya ang unang-unang sinusuportahan mo sa ating landas patungo sa pagpaplano ng isang matatag at umuunlad na San Diego.

Mga istratehiya sa pag-agpang para sa Pagtaas ng Lebel ng Dagat

Ang pagbabago ng klia ay nagpapabilis ng pagtaas ng lebel ng dagat. Bago lumampas ang 2100, ang mga lebel ng dagat ay maaaring tumaas ng 3.6 hanggang 10.2 na talampakan. Ito ay mangangahulugan ng higit na pagbaha sa kahabaan ng baybayin at mas mabilis na pagkaaganas ng baybayin.

Rising Sea Level

Mga Posibleng Istratehiya:

Mga Opsyon na Kaugnay ng Regulasyon: Ang pagsasapanahon ng mga regulasyon sa pagpapaunlad at pagsosona, mga proseso sa pagbibigay ng permiso, at mga pamantayan upang bawasan ang pagkahantad ng pagpapaunlad sa mga panganib ng pagbabago ng klima at upang pahusayin ang kakayahang makita ang mga panganib ng pagbabago ng klima.

Beach Nourishment

Pagpapalusog sa Dalampasigan: Ang buhangin ay binibili at idinaragdag sa mga dalampasigan ng Lungsod. Ang bagong buhangin ay dapat bilihin nang palagian upang panatilihin ang kasalukuyang lapad ng dalampasigan at upang magprotekta laban sa pagkaagnas.

Nature Based Solutions

Mga Solusyong Batay sa Kalikasan: Ang mga solusyong batay sa kalikasan ay gumagamit ng mga likas na paraan ng pagprotekta sa baybayin upang protektahan ang mga lugar ng baybayin mula sa pagtaas ng lebel ng dagat, pagbaha at pagkaagnas ng baybayin. Ang mga halimbawa ay mga buhay na baybayin, pagpapanumbalik ng tirahan, katutubong halaman at pagpapanumbalik ng buhangin, na nagkakaloob ng maraming karagdagang benepisyo tulad ng pagkakaloob ng tirahan o paghiwalay ng carbon.

Sea Wall

Pader para sa Dagat: Ang mga pader para sa dagat ay matitigas, patayong mga istruktura, pangkaraniwang yari sa semento, na idinisenyo upang magprotekta laban sa pagtaas ng lebel ng dagat. Ang mga pader para sa dagat ay maaaring magresulta sa pangmatagalang pagkaagnas ng dalampasigan.

Land Use Change

Pagbabago ng Paggamit ng Lupa: Ang pagbabago ng paggamit ng lupa ay maaaring kinabibilangan ng paglipat sa hindi gaanong matinding mga paggamit ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagtaas ng lebel ng dagat at pagbaha, tulad ng pagbabago sa mga ari-ariang pag-aari ng Lungsod upang maging luntiang espasyo.

Istratehiya

Gastos

Pagkamabisa

Mga Pabor

Mga Kontra

Mga Opsyon na Kaugnay ng Regulasyon

Mababa para ipatupad sa Lungsod

Maaaring idisenyo upang maging pangmatagalan at ispesipiko sa lugar

Protektahan at ihanda ang bagong pagpapaunlad; bawasan ang pinsala sa hinaharap

Posibleng pagtaas ng gastos sa maikling panahon para sa pagpapaunlad

Pagpapalusog sa Dalampasigan

 

Katamtaman (patuloy na karagdagang gastos para sa pagpapalusog sa hinaharap)

Epektibo sa maikling panahon

Nagpapanatili ng akses sa dalampasigan

Kailangan ng bagong buhangin bawat ilang taon

Ang bagong buhangin ay maaaring madala palayo ng malalaking bagyo

Mga Solusyong Batay sa Kalikasan

Pagpopondong mababa at karapat-dapat sa gawad

Tumutulong na pagaanin ang pagbaha at binawasan ang enerhiya ng alon

Napapagaan ang mga emisyon ng carbon

Pinahuhusay ang kalidad ng tubig

Nagpoprotekta sa tirahan

Mas kaunting lupang mapapaunlad

Pader para sa Dagat

Mataas

Mabisang pangmatagalang solusyon para sa taas na idinisenyo ang pader para sa dagat

Nagpoprotekta sa ari-arian sa likuran ng pader para sa dagat

Magastos

Inaagnas ang dalampasigan

Hindi nagbabawas ng enerhiya ng alon

Pagbabago ng Paggamit ng Lupa

Mababa hanggang sa mataas na gastos

Ang mga regulasyon ay maaaring idinisenyo upang maging pangmatagalan at ispesipiko sa lugar

Nagpoprotekta sa tirahan

Nagpapanatili ng mga dalampasigan

Karagdagang luntiang espasyo para sa libangan

Ang pagtatamo ng lupa ay maaaring maging magastos kung ang mga karapatan sa paggamit ay hindi nakuha

Mga Istratehiya sa Matinding Pag-ulan at Tagtuyot

Ang mas matinding pagkakaiba sa dami ng patak ng ulan ay inaasahan, nagreresulta sa mas matinding mga pagbabago sa pagitan ng mga panahon ng tagtuyot at matinding pagbaha.

Flooding

Mga Posibleng Istratehiya:

Sandbags

Reaktibong Pagpapanatili: Kapag ang isang matinding klima ay inaasahan, ang mga tauhan ng Lungsod ay naglilinis ng mga paagusang pambagyo at mga culvert, namamahagi ng mga bag ng buhangin, nagsasara ng mga daan, nagdaragdag ng mga tauhan ng pagpapanatili at mga palatandaan na kailangan.

Two Lane Highway

Nagtataas ng mga Daan: Ang lebel ng ibabaw ng daan ay itinataas sa mas mataas na elebasyon sa mga lugar na laging binabaha kapag may matinding panahon upang panatilihin ang akses sa daan.

Bioswale

Luntiang Impra-istruktura: Ang luntiang impra-istruktura ay nagbabawas ng pagbaha at pagtangay sa pamamagitan ng pagbihag at pagsala sa ulan. Sa mga halimbawa ay kabilang ang mga punongkahoy sa kalsada, mga curb cut, bioswale at  natatagusang ibabaw.

Infrastructure relocation

Relokasyon ng Impra-istruktura: Ang mga yaman ng Lungsod ay inililipat sa mga panghaliling lugar na hindi gaanong hantad sa mga panganib ng klima.

Community Engagement

Paglahok ng Komunidad: Ang paglahok ng komunidad ay kinabibilangan ng mga pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pagpapaganda ng lupa na matibay sa tagtuyot, insentibo at gabay sa luntiang impra-istruktura o pagbihag ng tubig ulan, at pagtugon sa baha.

 

Istratehiya

Gastos

Pagkamabisa

Mga Pabor

Mga Kontra

Reaktibong Pagpapanatili

Mababang halaga

Epektibo sa maikling panahon para sa mababang mga lebel ng pagbaha

Nagpoprotekta sa pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mas mababang gastos sa maikling panahon

Naiaagpang

Pagpapatupad

Maikling panahon lamang

Patuloy na epekto ng pagpapatakbo

Nagtataas ng mga Daan

 

Mataas na gastos

Nagpapanatili ng akses at nagbabawas ng pagbaha hanggang sa idisenyong taas ng daan

Nagpoprotekta sa pampublikong kalusugan at kaligtasan

Magastos

Mga posibleng epekto sa mga takbo ng pagtangay ng tubig

Luntiang Impra-istruktura

Katamtaman

Binabawasan ang pagbaha sa lugar ar pagtangay sa mga katawan ng tubig

Pagsasaluntian ng komunidad

Pinahuhusay ang kalidad ng tubig

Pagbihag at muling paggamit ng tubig

Pagpapagaan ng init

Hindi kasing-epektibo para sa matitinding baha

Relokasyon ng Impra-istruktura

Nag-iiba ang mga gastos: maaaring kabilang ang paglipat ng yaman, halaga ng bagong lupa, o bagong konstruksiyon

Ang relokasyon ay naglilipat ng yaman upang maiwasan ang pinsala

Pinananatili ang mga napakahalagang serbisyo ng lungsod

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Posibleng karagdagang mga luntiang espasyo/pagpapanumbalik ng tirahan

Magastos

Paglahok ng Komunidad

Mababa

Tumutulong na bawasan ang mga pinakamataas na daloy at/ nagtataas ng paglahok sa mga aksyon para sa konserbasyon ng tubig

Pinahuhusay ang kalidad ng tubig

Konserbasyon ng tubig

Aksyon ng komunidad

 

Mga Isrratehiya sa Matinding Init

Ang mga inaasahang pagbabago ng klima para sa San Diego ay nangangahulugang mas madalas na mga alon ng init, mas mainit na mga gabi, at pinakamainit na mga araw na nagiging mas mainit. Ang matinding init ay nagbibigay ng panganib sa kalusugan sa mga Taga-San Diego.

Mga Posibleng Istratehiya:

Cool Zone

Malalamig na Sona: Ang malalamig na sona ay mga gusali sa komunidad na nagkakaloob ng espasyong kinokondisyon ang hangin na maaaring maakses ng publiko sa panahon ng matinding init.

Shade structure

Istruktura ng lilim: Ang mga istruktura ng lilim ay kinabibilangan ng instalasyon ng mga shade sail, kulandong o ibang mga katangian na nagkakaloob ng karagdagang lilim sa mga pampublikong espasyo at tumutulong na palamigin ang nakapaligid na lugar.

Tree Canopy

Takip na Punongkahoy na Kulandong: Ang takip na punongkahoy na kulandong ay ang pagtakip ng mga dahon at sanga ng punongkahoy na nagkakaloob ng lilim at pagpapalamig sa nakapaligid na lugar, na tumutulong din na linisin ang hangin at masipsip ang pagtangay ng tubig ulan.

Green roof

Luntiang Bubong: Ginagawa ng mga luntiang bubong ang mga kasalukuyang tuktok ng bubong na nababalot ng mga buhay na halaman. Ang mga luntiang bubong ay nakakakuha ng liwanag at init ng araw at nababawasan ang mga pumapaligid na temperatura ng ilang digri, habang nagkakaloob din ng mga benepisyong pangkagandahan at pangkapaligiran.

Cool roof

Malalamig na Bubong: Ginagawa ng malalamig na bubong ang mga kasalukuyang tuktok ng bubong na mga bubong na yari sa mga materyal na maliwanag ang kulay na naghahatid ng liwanag at init ng araw pabalik sa atmospera. Napapanatili ng malalamig na bubong ang mga nakapaligid na temperatura na mas malamig kaysa mga tradisyunal na bubong.

Istratehiya

Gastos

Pagkamabisa

Mga Pabor

Mga Kontra

Malalamig na Sona

Mababa

Magagamit ang mga kasalukuyang gusali bilang mga itinalagang malalamig na sona.

Nagkakaloob ng ginhawa mula sa matitinding init

Tumutugon sa mga pangangailangan ng pampublikong kalusugan

Kailangang tiyakin na nagagawa ng mga residente na maakses ang malalamig na sona

Matataas na gastos sa enerhiya / nadagdagang mga emisyon ng GHG

Istruktura ng lilim

Mababa

Bilang karagdagan sa kasalukuyang istruktura ng paglalaro, parke, o pampublikong espasyo

Katamtamang antas ng nagpapalamig na epekto sa ilalim ng istruktura

Pinalalawak ang mga lugar para sa panlabas na aktibidad sa maiinit na araw

 

Takip na Punongkahoy na Kulandong

Mababa

Benepisyong pangkabuhayan (tumataas ang halaga ng mga punongkahoy sa paglipas ng panahon)

Ang pagdami ng punongkahoy na kulandong ay may malakas na nagpapalamig na epekto

Napapagaan ang mga emisyon ng carbon

Mga matitipid sa enerhiya

Pinahuhusay ang kalidad ng tubig

Pinahuhusay ang kalidad ng hangin

Nangangailangan ng palagiang pagpapanatili sa maikling panahon

Luntiang Bubong

Katamtamang unang gastos

Nagkakaloob ng matitipid sa gastos sa paglipas ng panahon

Malakas na nagpapalamig na epekto

Mga matitipid sa enerhiya

Pinahuhusay ang kalidad ng tubig

Pinahuhusay ang kalidad ng hangin

 

Malamig na Bubong

Mababa

Ang gastos ay maikukumpara sa kombensiyonal na bubong

Nakakabawas ng pinakamataas na pangangailangan ng kuryente

Mga matitipid sa enerhiya

 

Mga Istratehiya sa Pag-agpang sa Mahirap Kontrolin na Sunog

Ang pagbabago ng klima ay magreresulta sa matataas na temperatura, mga tuyong kondisyon, at halamang maaaring magliyab, na magtataas ng panganib ng mahirap kontrolin na sunog. Ang mahirap kontrolin na mga sunog ay mapanganib sa pampublikong kalusugan at kaligtasan.

Mga Posibleng Istratehiya

Wildfire Public Outreach

Mga Kampanya na Pakikipag-unayan sa Publiko: Ang mga kampanya na pakikipag-ugnayan sa publiko ay nagkakaloob ng impormasyon sa mga komunidad tungkol sa pagpigil at pagtugon sa mahirap kontrolin na sunog. Ang pakikipag-ugnayan ay makakatulong na bawasan ang pagsisimula ng mahirap kontrolin na mga sunog at ihanda ang mga komunidad para lumikas nang mabilis kung kailangan.

Wildfire Land Use Planning

Pagpaplano ng Paggamit ng Lupa: Ang pagpaplano ng matalinong paggamit ng lupa ay makakatulong na bawasan ang panganib ng mahirap kontrolin na mga sunog at itaas ang katatagan ng komunidad. Ang pagpaplano sa paggamit ng lupa ay maaaring kabilang ang: mga regulasyon sa pagpapaganda ng lupa, mga kodigo sa pagtatayo para sa mga istrukturang ligtas sa sunog, mga restriksiyon sa pagpapaunlad sa mga lugar na mataas ang panganib ng mahirap kontrolin na sunog o mga pamantayan sa disenyo para sa mas mahusay na kaligtasan, tulad ng mga sekundaryong akses.

Hardening

Pagpapatigas ng mga Gusali/Yaman: Ang mga gusali ay pinahuhuay o idinidisenyo na may mga materyal na lumalaban sa sunog o nagsasama ang mga hadlang na lumalaban sa sunog sa paligid ng mga ito upang gawing mas mahirap na kumalat ang mga sunog at upang protektahan ang gusali.

Post fire treatment

Mga Paggamot Pagkatapos ng Sunog: Ang mga paggamot pagkatapos ng sunog ay maaaring kinabibilangan ng pagbibinhi o mulching. Ang mga paggamot na ito ay maaaring makabawas ng pagtangay at pagkaagnas at magpahusay ng kalusugan ng ekosistema.

Vegetation Management

Pamamahala ng mga Halaman: Ang pamamahala ng mga halaman ay nagbabawas ng dami ng halaman na lumalaki sa mga lugar na malaki ang panganib ng mahirap kontrolin na sunog sa pamamagitan ng mga aksyon na tulad ng pagtanggal ng mapanakop na palumpong, mga proyektong pagpapanatili at pagtanggal ng punongkahoy, at mga kinokontrol na pagsunog. Kapag palagiang inuulit, magagawa ng naturang pagpapanatili na mas madaling pamahalaan o sugpuin ang mga sunog.

Istratehiya

Gastos

Pagkamabisa

Mga Pabor

Mga Kontra

Mga Kampanya na Pakikipag-unayan sa Publiko

Mababa

Ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng bahay ay nagbabawas ng hindi sinasadyang pagsisimula ng sunog

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mga naiwasang gastos at pagkawala

 

Pagpaplano ng Paggamit ng Lupa

Mababa

Tumutulong na bawasan ang tindi at saklaw ng sunog

Binabawasan ang pagkahantad

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mga naiwasang gastos at pagkawala

 

Pagpapatigas ng mga Gusali o Yaman

Mababa (kapag nangyayari sa konstruksiyon ng gusali)

Tumutulong na pigilan ang pagkalat ng mga sunog at nagpoprotekta sa mga gusali

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mga naiwasang gastos at pagkawala

Magastos kung kinumpleto para sa pagpapatibay panlindol ng kasalukuyang gusali

Mga Paggamot Pagkatapos ng Sunog

Katamtaman

Nagbabawas ng pagtangay at pagkaagans pagkatapos ng sunog

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mga naiwasang gastos at pagkawala

Hindi pagpigil sa sunog, pagbawi lamang

Pamamahala ng mga Halaman

Mababang gastos para sa pagtanggal sa pamamagitan ng makina o kamay

Ang mga itinagubiling pagsunog ay nagkakaloob ng pakinabang

Ginagawang mas madaling pamahalaan o sugpuin ang mga sunog

Nangangailangan ng patuloy na aksyon

Pampublikong kalusugan at kaligtasan

Mga naiwasang gastos at pagkawala

Nagpoprotekta sa kapaligiran

 

Sarado ang survey.