71°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Michael Simonsen

photo of Michael SimonsenTham Mưu Trưởng

Michael Simonsen có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị và tư nhân cho vai trò Tham Mưu Trưởng Ủy Viên Hội Đồng Campillo. Anh tốt nghiệp Cử Nhân Hành Chính Công Cộng và Nghiên Cứu Đô Thị tại Đại Học Bang San Diego, chuyên ngành Quy Hoạch Thành Phố. Simonsen cũng là sinh viên tốt nghiệm HẠNG ƯU tại San Diego.

Michael bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực hành chính công cộng với vai trò là Lính Cứu Hỏa/Kỹ Sư của Cục Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Chữa Cháy California “CAL FIRE”. Từ xuất phát điểm đó, anh đã chuyển đổi công tác của mình từ cứu hỏa sang chính trị. Sau khi thực hiện hai sáng kiến ở địa phương, Michael đã tham gia vào văn phòng Quận 6 với tư cách là Đại Diện Hội Đồng. Sau đó, Michael tham gia văn phòng Quận 5 với tư cách Cố Vấn Chính Sách, và không lâu sau đó gia nhập Ủy Viên Hội Đồng Donna Frye với vai trò Tham Mưu Trưởng.

Michael cuối cùng đã rời khỏi lĩnh vực phục vụ công cộng và chuyển đổi sang hoạt động tư nhân. Anh ấy lần đầu tiên giữ chức vụ Giám Đốc phụ trách về Các Vấn Đề Cộng Đồng dành cho khu vực Nông Thôn/Đô Thị, tiền thân của AMR trong hơn 11 năm. Gần đây nhất, anh đã làm việc với vai trò Quản Lý Quan Hệ Đô Thị cho Các Dịch Vụ Cộng Hòa.

Michael là một người cha đầy tự hào của hai cô con gái, Anneke và Merrell, và cũng là một người chồng hết mực yêu thương người vợ Lyndsi của mình.