Skip to main content

Ủy viên hội đồng Raul Campillo (Quận 7)

Raul & Nhân Viên

Councilmember Raul Campillo
Raul Campillo (anh ấy/của anh ấy)
Ủy viên hội đồng
photo of Michael Simonsen
Michael Simonsen (anh ấy/của anh ấy)
Tham Mưu Trưởng
photo of Jared Miller-Sclar
Jared Miller-Sclar (anh ấy/của anh ấy)
Phó Tham Mưu Trưởng/Phát Ngôn Viên
Cộng Đồng
Del Cerro
photo of Justine Murray
Justine Murray (bà ấy/của bà ấy)
Giám Đốc Chính Sách
Vic Vettiyil
Vicram ‘Vic’ Vettiyil (anh ấy/của anh ấy)
Đại Diện Cấp Cao Của Quận/Cố Vấn Chính Sách
Cộng Đồng
Tierrasanta & Serra Mesa
photo of Cheryl Willis
Cheryl Willis (bà ấy/của bà ấy)
Giám Đốc Quản Trị Văn Phòng/Nhân Viên Xây Dựng Lịch Trình
photo of Sanna Loando
Sanna Loando (bà ấy/của bà ấy)
Đại Diện Quận/Tư Vấn Chính Sách
Cộng Đồng
San Carlos, Allied Gardens & Grantville
photo of Anthony Hackett
Anthony Hackett (anh ấy/của anh ấy)
Đại Diện Quận/Tư Vấn Chính Sách
Cộng Đồng
Linda Vista & Mission Valley
photo of Sophie Barnhorst
Sophie Barnhorst (bà ấy/của bà ấy)
Chuyên Gia Tư Vấn Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế & Quan Hệ Liên Chính Phủ