53°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Sophie Barnhorst

photo of Sophie BarnhorstChuyên Gia Tư Vấn Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế & Quan Hệ Liên Chính Phủ

Sophie Barnhorst là một người dân San Diego chính gốc, cô tốt nghiệp Đại Học California, Santa Cruz, chuyên ngành Chính Trị Học. Sophie là Nhân Viên Tư Vấn Ủy Ban về Phát Triển Kinh Tế & Quan Hệ Liên Chính Phủ cho Ủy Viên Hội Đồng Campillo. Lần gần đây nhất, Sophie giữ chức vụ tương tự cho Ủy Viên Hội Đồng Chris Cate.

Trước khi gia nhập vào Thành Phố San Diego, Sophie đã hoạt động tại Phòng Thương Mại Khu Vực San Diego trong vòng 5 năm, phát triển và thực hiện nhiều sáng kiến chính sách khác nhau trong các lĩnh vực Năng Lượng, Nước, Quân Sự & Cựu Chiến Binh, Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông Vận Tải và Phát Triển Lực Lượng Lao Động. Sophie làm việc trong Ban Giám Đốc của I Love A Clean San Diego và sống ở HillCrest cùng với hôn phu của cô là Arjun, và chú mèo Snow.