68°

San Diego
Weather

?Ng C? ViÊN

?Ng C? ViÊN

Ch?c v? Th? Tr??ng s? ???c b?u b?i toàn Thành Ph?. Trong k? tranh c? này, ng??i ??c c? có th? ???c b?u trong k? B?u C? ??c Bi?t vào ngày 26 tháng B?y, 2005, n?u ng??i ?ó ??t ???c ?a s? phi?u b?u. N?u không có ?ng c? viên nào ??t ???c ?a s? phi?u b?u trong k? B?u C? ??c Bi?t, thì tên c?a hai ?ng c? viên có s? phi?u cao nh?t s? ???c ghi vào lá phi?u c?a k? b?u c? chung k?t. Ngày t? ch?c cho k? b?u c? chung k?t ?ó ch?a ???c ?n ??nh.

PDF icon Làm Th? Nào ?? Liên L?c v?i ?ng C? Viên

L?i Phát Bi?u v? Kh? N?ng