62°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Translation and Interpretation Services

The Planning Department is committed to providing translation and interpretation services to maximize public participation. Requests for translation of documents or interpretation services at public meetings or workshops may be made by email to: plntranslation@sandiego.gov. For oral language interpretation requests, please provide at least 3 business days’ notice prior to the event.


El Departamento de Planificación está comprometido a brindar servicios de traducción e interpretación para maximizar la participación pública. Las solicitudes de traducción de documentos o servicios de interpretación en reuniones públicas o talleres se pueden realizar por correo electrónico a: plntranslation@sandiego.gov. Para solicitar servicios de interpretación oral, envíe su solicitud al menos 3 días hábiles antes del evento.


Ang Kagawaran ng Pagpaplano ay nangako na magbibigay ng mga serbisyong pagsasalin at pagpakahulugan upang palakihin ang pakikilahok sa publiko. Ang mga hiling para sa mga serbisyong pagsasalin ng mga dokumento o pagpakahulugan sa mga pagpupulong sa publiko o sa mga workshop ay maaaring i-email sa: plntranslation@sandiego.gov. Para sa mga hiling ng pasalitang pagpakahulugan ng wika, mangyaring magbigay ng paunawa ng hindi mababa sa 3 mga araw ng negosyo bago ang kaganapan.


计划部致力于为与会者提供笔译和口译服务,从而最大程度提高公众参与度。如果您有文件需要翻译,或者在本次会议或研讨会中需要口译服务,请在会议开始前,把需求发送到:plntranslation@sandiego.gov。需要口译服务的,请在会议开始的至少3天前告知我们。


Sở Kế hoạch cam kết cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch để tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch các tài liệu hoặc phiên dịch tại các cuộc họp hoặc hội thảo công cộng, vui lòng gửi email yêu cầu của bạn tới: plntranslation@sandiego.gov. Đối với các yêu cầu phiên dịch ngôn ngữ bằng lời nói, vui lòng thông báo ít nhất 3 ngày làm việc trước sự kiện.


기획 부서는 시민 참여를 최대화하기 위하여 번역 및 통역 서비스를 제공할 것을 약속드립니다. 공공 미팅 혹은 워크숍을 위한 문서 번역 및 통역 서비스가 필요하시다면, 다음 메일로 문의하시기 바랍니다. plntranslation@sandiego.gov. 구두 통역 서비스가 필요하시다면, 최소 행사 3일 전에 문의 바랍니다.