Skip to main content

City Planning Department

City Planning Translation and Interpretation Services

 

Servicios de Traducción e Interpretación

 

Mga Serbisyong Pagsasalin at Pagpakahulugan

 

翻译和口译服务

 

Các Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch

 

번역 및 통역 서비스

Graphical representation of translation services using puzzle pieces

The City Planning Department is committed to providing translation and interpretation services to maximize public participation and access to City services. Requests for translation of City documents or interpretation services at City or Planning Group meetings may be made by email to: plntranslation@sandiego.gov. For oral language interpretation requests, please provide at least three business days’ notice prior to the event.  

 


 

 

El Departamento de Planificación de la Ciudad se compromete a brindar servicios de traducción e interpretación para maximizar la participación pública y el acceso a los servicios de la Ciudad. Las solicitudes de traducción de documentos de la Ciudad o servicios de interpretación en las reuniones de la Ciudad o del Grupo de Planificación se pueden realizar por correo electrónico a: plntranslation@sandiego.gov. Para solicitudes de interpretación de lenguaje oral, favor de proporcionar un aviso con al menos tres días hábiles de anticipación al evento.

 

 


 

 

Nakatuon ang City Planning Department (Kagawaran ng Pagpaplano ng Lungsod) sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa pagsasalin sa wika at interpretasyon upang masulit ang pakikibahagi at pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng Lungsod. Maaaring gawin ang mga kahilingan para sa pagsasalin sa wika ng mga dokumento ng Lungsod o mga serbisyo ng interpretasyon sa mga pagpupulong ng Lungsod o Planning Group (Grupo ng Pagpaplano) sa pamamagitan ng email sa: plntranslation@sandiego.gov. Para sa mga kahilingan ng interpretasyon sa pasalitang wika, mangyaring magbigay ng abisong hindi bababa sa tatlong araw ng negosyo bago ang kaganapan. 

 

 


 

 

城市规划局致力于提供笔译及口译服务,让公众充分参与并获得市政服务。如需翻译市政文件或在市政或规划小组会议上获得口译服务,可发送电子邮件至:plntranslation@sandiego.gov。如需口译服务,请在活动前至少三个工作日发送通知。  

 

 


 

 

Sở Quy hoạch Thành phố cam kết cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch để tối đa hóa sự tham gia của công chúng và khả năng tiếp cận các dịch vụ của Thành phố. Các yêu cầu biên dịch các tài liệu của Thành phố hoặc dịch vụ phiên dịch tại các cuộc họp của Thành phố hoặc Nhóm Quy hoạch có thể được gửi qua email tới địa chỉ: plntranslation@sandiego.gov. Đối với các yêu cầu phiên dịch ngôn ngữ lời nói, vui lòng thông báo trước ít nhất ba ngày làm việc trước sự kiện.  

 

 


 

 

시 기획국은 대중의 참여와 시 서비스에 대한 접근성을 극대화하기 위해 통역 및 번역 서비스 제공에 최선을 다하고 있습니다. 시 문서 번역이나 시 또는 기획 그룹 회의 통역 서비스는다음 주소로 이메일을 보내 요청해주십시오:​​​​​​ plntranslation@sandiego.gov. 구두 통역 요청의 경우, 업무일 기준 행사 최소 3일 전에 요청해 주시기 바랍니다.