70°

San Diego
Weather

Office of the City Clerk

Patnubay sa Botante

Mga Kandidato
Kung makukuha, impormasyon tungkol sa matatawagan at komite para sa mga kandidato, at mga Pahayag ng Kuwalipikasyon.

PDF icon Panukala A (PDF)